24Dagar
20Timmar
08Minuter
31Sekunder
kvar till valet

Vanliga frågor och svar

Hur ser ni på vinst i skolan?

I inget annat land kan barn och föräldrar välja skola fritt utan att betala något. Vi har inte några dyra privatskolor. Vi vill värna möjligheten för alla barn, oavsett bakgrund, att kunna välja skola och möjliggöra klassresa.

Friskolereformen har dock inte vårdats som den ska. Vi har därför förslag om en tydlig statlig styrning och kvalitetsmätning av samtliga skolor, såväl kommunala som fristående. Skolor som inte är tillräckligt bra ska inte få ta ut någon vinst. 

Hur vill ni villkora vinstutdelning med högt uppsatta kvalitetskrav, vad ska det vara för kvalitetskrav?

Det ska handla om den pedagogiska miljön såsom hög kvalitet på undervisningen, studiero och elevernas kunskapsresultat.  Vi har idag ingen tillsyn för skolor som bygger på den pedagogiska kvaliteten i en skola. Dagens skolinspektion har inte uppdraget att granska skolor utifrån hur kunskapsmål nås och hur pedagogik bedrivs.

Detta vill vi ändra på. Skolinspektionen behöver ett nytt uppdrag att ta reda på hur bra eller dåligt en skola fungerar utifrån resultat, och mindre inriktning på att granska handlingsplaner och rent administrativa dokument. på kunskaper hos eleverna. Genom dessa granskningar kan det också bli tydligt hur skolorna presterar utifrån sina förutsättningar, såsom elevsammansättning. 

Varför avskaffade Moderaterna värnplikten?

Värnplikten avskaffades inte, utan gjordes vilande. Det gjorde att den genom enkla regeringsbeslut kunde återaktiveras igen. Moderaterna står bakom det beslutet. Omvärldsläget tillsammans med att tillräckligt med personal inte kunde rekryteras på frivillig väg gjorde att det var rätt att återaktivera värnplikten.

Hur ser ni på religiösa friskolor?

Moderaterna vill se ett tillfälligt stopp för nyetablering av religiösa friskolor. Under stoppet ska en fullständig genomlysning göras av alla nuvarande religiösa friskolor för att säkerställa att de har en demokratisk värdegrund. Det förekommer också problem med religiös extremism i skolor som inte betecknas som ”konfessionella” eller ”religiösa”. Därför behövs överlag bättre kontroller från Skolinspektionen och ett bättre regelverk, t.ex. med mer omfattande ägarprövningar.

Ser ni inga som helst problem med dagens friskolesystem och den s.k. ”marknadsskolan”?

Vi är stolta över en reform som ger alla barn oavsett plånbok en möjlighet att välja skola, och tycker att det är viktigt att bra friskolor kan växa för att bli tillgängliga för fler. Men friskolereformen har inte vårdats som den borde. Vi ser idag att vi behöver komma till rätta med 3 saker:

De s.k. glädjebetygen – vilket vi gör bäst genom att snarast få på plats nationella, externt rättade prov (som mäter rätt saker) och som blir jämförbara över tid. 

Vi behöver också tydliggöra den statliga insynen i alla skolor. En ”insynsprincip” bör införas för fristående verksamheter.  ”Insynsprincipen” ska utgå från att det tydliggörs vilken ekonomisk, pedagogisk och juridisk insyn som alla skolor ska tillhandahålla. 

Vill vi se ett reformerat skolval. Vi tror att ett aktivt skolval är ett viktigt verktyg för att ge elever och föräldrar bättre möjlighet att hitta en bra skola som passar just dem. Dagens kösystem bidrar inte till den frihet och rättvisa som vi skulle önska. Skolvalet ska vara obligatoriskt i alla kommuner och vi ska verka för ett enhetligt system för alla skolor, såväl kommunala som fristående. Skolvalet ska göras på en gemensam skolvalsplattform med enhetliga urvalskriterier, såsom närhetsprincip och syskonförtur. Köer till enskilda skolor ska inte tillåtas förrän tidigast tre år innan skolstart.

Säljer ni stadens skolor?

Vi säljer fastigheterna som skolan är i. Att sälja fastigheter där staden inte bedriver egen verksamhet är nödvändigt för stadens ekonomi. Med intäkterna från försäljningarna kan vi rusta upp våra egna skolor och bygga nya.

Varför vill ni sänka skatten och därmed skära ned på välfärden?

Moderaterna visar att det är möjligt att sänka skatten och satsa på välfärden på samma gång. Vi prioriterar statens kärnuppgifter och välfärdens kärna. Vi ska stärka välfärden genom att se till att företag växer och genom att fler går till jobbet. Det är bättre att de som jobbar blir fler än de som redan jobbar betalar mer. Det är vänsterpartiernas skattehöjningar och ansvarslösa prioriteringar som äventyrar välfärd och välstånd i Sverige.

Lägre skatter leder väl inte till fler jobb?

Det är inte sant. Tack vare en skattepolitik som gjorde det betydligt mer lönsamt att arbeta kom hundratusentals fler i arbete mellan 2006-2014. Drivkrafter spelar roll. Att göra det mer lönsamt att arbeta leder till att fler jobbar. Vänsterpartiernas skattehöjningar hotar jobb i hela landet.

Hur ser ekonomin i Region Stockholm ut och vad gör ni för att undvika att kostnaderna ökar snabbare än intäkterna?

Att regionen har en ekonomi i balans har varit a och o för att klara vården och kollektivtrafiken under pandemin. Sedan 2007 har Region Stockholm haft en budget i balans och har, som enda region i landet, inte tvingats höja skatten. Moderaterna kommer att fortsätta prioritera god ordning i regionens finanser genom att alltid sätta kärnverksamheterna framför administration och byråkrati under nästa mandatperiod.

Vad kommer regeringens utjämningsskatt att betyda för Region Stockholm?

Regeringens skatteutjämning riktar sig enbart till stockholmarna. Ingen annan region betalar in till systemet vilket gör upplägget djupt orättvist. Inom några år kommer den kosta regionen nästan fem miljarder kronor, vilket motsvarar driften av hela Danderyds sjukhus. Detta är såklart ett hårt slag för regionen som innebär att satsningar som skulle vara nödvändiga för att utveckla vår verksamhet kan behöva nedprioriteras. 

Moderaterna har styrt Regionen/Landstinget sedan 2006, varför har ni inte åtgärdat problemen med exempelvis väntetider under er tid vid makten?

Sedan 2006 har sjukvårdsbudgeten fördubblats, skatten har, till skillnad från andra regioner i landet, varit oförändrad och budgeten har gått från underskott till överskott. Därutöver rankas Stockholm, av SVT:s Uppdrag Granskning, som den region i Sverige där det är lättast att träffa läkaren. Men vi är inte nöjda. Vårt mål är att alla vårdköer ska bort under nästa mandatperiod.

Varför satsar ni så mycket på privat vård?

Vi är övertygade om att konkurrens och valfrihet är bra både för vårdens medarbetare och för patienterna. Att låta patienter och medarbetare välja vård- och arbetsgivare är en viktig principfråga för oss. Därutöver ser vi att den privatdrivna vården i Stockholm har bidragit till att öka vårdutbudet och göra det lättare att träffa läkaren. Bara under förra året utfördes nästan hälften av alla landets operationer här i Stockholm. Utan de privata vårdgivarna hade det inte varit möjligt.

Minskar ni antalet anställda i vården för att spara pengar?

Nej, Moderaterna har inte minskat antalet anställda inom vården i Stockholm. Tvärtom har vi ökat antalet anställda i den regiondrivna vården med över 1 000 stycken sedan 2017

Har ni dragit några lärdomar vad gäller krisberedskap med anledning av pandemin?

Pandemin har belyst en rad svagheter i sjukvårdsystemet som helhet som vi nu åtgärdar. Aldrig mer ska sjukvården i Sverige eller Stockholm riskera att få slut på viktig utrustning när de globala försörjningskedjorna stannar. Vi har låtit en extern part utreda Region Stockholms pandemihantering och vi går nu igenom den utvärderingen för att säkra att vår beredskap för framtida kriser är god.

Vad gör ni för att beta av vårdskulden och minska vårdköerna?

Vi kommer att fortsätta med riktade satsningar i syfte att kapa köerna till vården som har uppstått under pandemin. Region Stockholm är i dag den region som har kortast köer i hela landet, men vi är inte nöjda innan alla köer är borta. I Stockholm ska ingen behöva vänta på den vård som han eller hon har rätt till. Vårt mål är därför att vårdskulden ska bort till hösten 2022.

Satsas det tillräckligt med pengar på sjukvården?

Sedan 2006, när Moderaterna tog över makten i Region Stockholm/Landstinget, har vårdbudgeten i fördubblats. Bara under denna mandatperiod har vi höjt anslagen till vården med nästan sju miljarder kronor. Kärnverksamheten har kunnat prioriteras genom att vi har sparat ned på administration och i stället satsat på en bättre arbetsmiljö för medarbetarna i vården. Att vården i Stockholm fungerar väl illustreras av att nästan hälften av alla operationer i landet utfördes här under 2021.

Hur vill ni korta väntetiderna på akutmottagningarna?

I dag är väntetiderna på akutmottagningarna för långa. Detta vill vi åtgärda genom att fortsätta bygga ut antalet närakuter och vårdplatser samt se till att det sker en bättre samordning mellan sjukhusen. Dessutom vill vi att våra egendrivna sjukhus tar efter det goda exemplet S:t Göran där en fristående vårdaktör har lyckats hålla nere väntetiderna på akutmottagningen utan att kostnaderna har ökat markant.

Vad vill ni göra för att förbättra situationen för medarbetarna i vården?

Redan i dag betalar Region Stockholm ut betydligt högre löner till vårdens medarbetare än genomsnittet i riket. Detta kommer vi att fortsätta göra, men vi har dessutom beslutat att betala ut en pandemibonus på 10 000 kronor till alla medarbetare och framöver vill vi fortsätta vårt systematiska arbete för en bättre arbetsmiljö genom att erbjuda möjligheter till kompetens- och karriärsutveckling.

Hur vill ni se till att förlossningsvården förbättras i Stockholm?

För att utveckla förlossningsvården i regionen inför vi nu ”en barnmorska per födande”, utökar projektet ”min barnmorska”, öppnar S:t Görans förlossningsklinik tidigare än planerat och tillför 550 miljoner kronor till förlossningsvården under tre år. Detta är historiska satsningar som vi nu ser att regeringen vill införa i övriga regioner i landet.

Den moderatledda alliansregeringen skar ner på polisutbildningen.

Inför valet 2006 utlovade Moderaterna att öka antalet poliser till 20 000 fram till 2010. Den målsättningen nådde vi och eftersom kompetensförsörjningsbehovet därmed var uppfyllt minskade intaget till polisutbildningen. Vi kunde naturligtvis gjort mer, men vi levererade på vårt löfte som var satt mot bakgrund av dåvarande samhällsbild.

Vad ska ni göra åt de unga kriminella?

Den som begått ett brott har också en skyldighet att ta ansvar för sina gärningar. Av det skälet ska allvarliga brott medföra stränga straff, oavsett om förövaren i fråga är 17 eller 25 år gammal. Straffen för minderåriga bör skärpas och ungdomsfängelser i Kriminalvårdens regi bör införas för minderåriga som begår grova brott. Därutöver behöver straffmyndighetsåldern sänkas och straffrabatten för unga mellan 18-21 år tas bort. Så länge som yngre personer döms avsevärt mycket lindrigare eller inte döms alls jämfört en äldre person som begår samma typ av brott kommer dessa unga människor också vara de mest attraktiva fotsoldaterna i de kriminella gängens verksamhet och konflikter. Samtidigt är det just de unga personerna och deras föräldrar vi behöver nå i det förebyggande arbetet för att på lång sikt lösa trygghetsproblemen.

Den mest långsiktiga insatsen för att minska de kriminella gängens makt och förebygga brott är att motverka att unga över huvud taget rekryteras från första början. Att göra sitt bästa i skolan, ta ett jobb eller gå vidare till högre utbildning ska alltid vara ett mer attraktivt val än att låta sig försörjas genom kriminell verksamhet och våld. Det vill vi göra genom att satsa på förebyggande åtgärder som stärkt socialtjänst och skola.

Moderaterna föreslår bara skärpta straff och har inga brottsförebyggande förslag

Det stämmer inte. Moderaterna lägger stora resurser på välfärden med satsningar på både skolan och polisen. Vi behöver också ett starkare fokus på de unga personer som rekryteras och används av gängen. Därför föreslår vi ett nationellt exitprogram för de som vill lämna kriminaliteten och en ny enhet hos Kriminalvården för unga som gjort sig skyldiga till grova brott. Vi vill också att fler unga som kommit förhållandevis långt in i ett kriminellt beteende i större utsträckning ska bli föremål för åtgärder enligt lagen om vård av unga (LVU).

Respekterar ert förslag om volymmål asylrätten?

Moderaterna respekterar asylrätten och även om ett volymmål ligger ska det ske en individuell prövning av asylansökan i enlighet med de regelverk och konventionsåtaganden som råder. Volymmålet är inte en avslagsgrund utan är ett kraftigt styrmedel för övrig migrationslagstiftning. Asylrätten värnas. Ett liknande volymmål finns till exempel i Tyskland.

Varför sänker ni priser på diesel och bensin? Är inte det dåligt för klimatet?

Moderaterna tror att de alla flesta i Sverige vill vara med och ställa samhället i grön riktning. Men en ambitiös klimatpolitik måste upplevas som rättvis och ha ett brett stöd för att vara långsiktigt framgångsrik. Människor lever utanför storstäderna och är beroende av bilen för att få livet att gå ihop ska inte tvingas bära en oproportionerligt stor kostnad. Klimatbistånd är ett sätt att inte behöva ta ansvar för att minska utsläppen i Sverige. Sverige ska ta fullt ansvar för att minska utsläppen nationellt så att vi når målet om nettonollutsläpp senast år 2045. Men klimatfrågan är gränsöverskridande och vi måste också hjälpa fattigare länder att prioritera klimatfrågan och på ett effektivt sätt minska sina utsläpp.

Moderaterna är inte trovärdiga i försvarsfrågan – ni prioriterade ner försvaret i regeringsställning 2006-2014.

Moderaterna och alliansregeringen borde ha satsat mer på försvaret när vi hade regeringsmakten. Vi har dock lärt oss den läxan och har sedan 2014 varit det partiet som varit drivande i att stärka försvaret. I M/KD-budgeten som antogs av riksdagen 2018 togs beslut om tillskott på 18 miljarder till försvaret 2019 – 2021. På sikt vill vi gå mot ett försvarsanslag som uppgår till två procent av BNP.

Varför avskaffade Moderaterna värnplikten?

Värnplikten avskaffades inte, utan gjordes vilande. Det gjorde att den genom enkla regeringsbeslut kunde återaktiveras igen. Moderaterna står bakom det beslutet. Omvärldsläget tillsammans med att tillräckligt med personal inte kunde rekryteras på frivillig väg gjorde att det var rätt att återaktivera värnplikten.

Varför samarbetar ni med Miljöpartiet?

Efter valet 2018 hade inget av de traditionella blocken majoritet. Det innebar att det var omöjligt att få igenom ett alliansstyre. Då var ena alternativet att antingen låta Stockholm fortsatt styras av Socialdemokraterna (förmodligen tillsammans med Feministiskt Initiativ, Vänsterpartiet och Miljöpartiet) i fel riktning i fyra år till. Eller styra tillsammans med Miljöpartiet. Det är klart att Moderaterna skulle föredra att enbart genomföra moderatpolitik, men valresultatet gav oss inte de förutsättningarna. I det läget valde vi att arbeta för att få igenom en del moderat politik, om än i en ny konstellation, än att lämna walk-over till Socialdemokraterna.

Varför valde ni inte att samarbeta med SD i stället?

Delvis för att vi inte är överens med Sverigedemokraterna i Stockholm och delvis för att vi inte hade fått en majoritet ändå. Dessutom blev Sverigedemokraterna i Stockholms stad mindre än Miljöpartiet, med färre platser i kommunfullmäktige, vilket innebär att majoriteten blev ännu starkare med Miljöpartiet. För övrigt har hälften av SD:s valda ledamöter i Stockholm avgått så snart som ett år efter valet så det är inte heller ett stabilt alternativ att samarbeta med i Stockholm.