Hav, sjöar och vattendrag

Hav, sjöar och vattendrag är utsatta för stora påfrestningar som övergödning, utsläpp av miljögifter, nedskräpning och överfiske. Särskilt Östersjön är utsatt. Vi vill bedriva en målmedveten politik för att återställa havs- och vattenmiljöerna och den biologiska mångfalden.

För Moderaterna är det viktigt att fisket i Östersjön och i andra vatten ska vara hållbart och utgå från vetenskapliga rekommendationer. Fångsterna ska vara rimliga och det är dags att sätta stopp för skadlig bottentrålning. Vi vill att framtida generationer ska kunna fiska i våra vattendrag. Det förutsätter att vi inte tar upp större fångster än vad fiskbestånden klarar av.

  • Nej till överfiske
  • Plan för att återställa havs- och vattenmiljöerna

Exempel från mandatperioden 2019-2024:

  • Ny fiskerikontrollslagstiftning

Tycker du att överfisket i Östersjön ska stoppas?

Nej
Moderaterna
Ja