Utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik

Vi vill se ett fritt och säkert Europa. Europa ska försvaras och Putin ska stoppas.

EU ska stödja Ukraina på alla tänkbara sätt. Genom militärt och ekonomiskt stöd, humanitär hjälp och stöd till den långsiktiga återuppbyggnaden av landet. På sikt ska Ukraina också tillåtas bli EU-medlem, förutsatt att alla krav är uppfyllda.  

Det är också avgörande att hålla uppe trycket mot Ryssland, genom ihållande och utökade sanktioner. Samtidigt bör EU agera för att kräva motsvarande politisk linje från sina partnerländer. Frysta ryska tillgångar ska kunna användas för att finansiera återuppbyggnaden av Ukraina.

I ett läge där vi återigen har krig på vår kontinent så är det uppenbart att vi behöver utveckla EU:s utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik.

Moderaterna vill ge EU mer muskler i utrikespolitiska frågor genom att övergå till beslutsfattande med kvalificerad majoritet. Det vill säga att beslut inte behöver fattas med full enighet, så att enskilda medlemsländer inte kan blockera ett handlingskraftigt agerande som det finns stor samsyn kring.

EU:s försvarssamarbete behöver också utvecklas ytterligare, i allt från hybridkrigföring, informationskapacitet och cyberförsvar till militär mobilitet och försvarsindustriellt samarbete. Vi vill bland annat bygga vidare på de initiativ som tagits om gemensamma försvarsupphandlingar och produktion av artilleriammunition.

Det handlar inte om att ersätta de nationella försvaren eller Nato, utan om att EU bidrar inom de områden där unionen på allvar kan skapa ett försvarspolitiskt mervärde.

EU är världens största internationella biståndsgivare. Det ger oss både de ekonomiska och politiska musklerna att ställa krav på länder som vill ta del av biståndet och föra en effektiv politik i EU:s intressen.

För ett fritt och säkert Europa.

 • Fortsatt stöd till Ukraina så länge det behövs
 • Fler sanktioner mot Ryssland
 • Ge EU mer utrikespolitiska muskler, med effektivare beslutsfattande och uppdaterade sanktionsmekanismer
 • Stärk den europeiska försvarsindustrin
 • Minska byråkratin när det gäller militär rörlighet i Europa
 • Fördjupa och utveckla Europas skydd mot cyberattacker

Exempel från mandatperioden 2019-2024:

 • Omfattande stödpaket till Ukraina
 • Ammunition för artillerigranater till Ukraina
 • Verktyg för gemensamma försvarsupphandlingar
 • Uppstartade förhandlingar om ukrainskt EU-medlemskap
 • Kraftfulla sanktionspaket mot Ryssland
 • Mer effektivt stöd till demokratiutveckling, klimatomställning och migrationssamarbeten i biståndspolitiken

Tycker du att EU ska stödja Ukraina på alla tänkbara sätt?

Nej
Moderaterna
Ja