Trygghet

Sverige har idag det lägsta antalet poliser sedan 2009. Det beror bland annat på att rekordmånga poliser idag lämnar yrket. Samtidigt står hundratals platser tomma på polisutbildningen.

För att komma tillrätta med trygghetsproblemen och brottsligheten är det helt centralt att antalet poliser blir fler i hela landet och i synnerhet Stockholms stad och län. Moderaterna vill stärka Polismyndigheten med 10 000 fler polisanställda till år 2024. Vår satsning innebär att cirka 2 900 fler polisanställda kommer att finnas i Stockholms stad och län senast år 2024.

Platser som är öde på kvällar och nätter upplevs ofta som särskilt otrygga. I takt med att bostadsområden rustas upp och förtätas vill vi i möjligaste mån få in både bostäder och verksamheter så att det rör sig människor i området under större delen av dygnet. Vi vill även ha fler trygghetsvandringar där boende i ett visst område bjuds in till en rundvandring där otrygga platser pekas ut för att sedan kunna åtgärdas. En väl fungerande gatubelysning, och snabbt borttagande av klotter och skräp bidrar också till trevligare och tryggare platser. 

Vi vill ändra i lagstiftningen så att det skapas en möjlighet att ge ordningsvakter ett generellt förordnande att medverka till att upprätthålla allmän ordning på offentliga platser inom exempelvis en hel kommuns geografiska område. Exempelvis i Stockholms stad vill vi bland annat inrätta en trygghetsjour med ordningsvakter som exempelvis handlare ska kunna larma vid behov.

Dagens möjlighet till kameraövervakning på platser dit allmänheten har tillträde bör förstärkas. Lagstiftningen bör anpassas till en ny verklighet där avvägning mellan trygghet och brottsuppklaring å ena sidan, och integritet å andra sidan, måste förändras. Den största integritetskränkningen är att bli utsatt för brott. Intresset av trygghet och att brott klaras upp måste därför väga tyngre än vad det gör idag. Vi föreslår att polisen ska kunna bedriva kameraövervakning på brottsutsatta och strategiskt viktiga platser utan tillståndsplikt.

Stockholms kollektivtrafik ska vara en trygg plats för alla. Moderaterna i Region Stockholm vill återinföra tunnelbanepolisen, samt öka antalet trygghetsvärdar och trygghetskameror. Vi kan exempelvis se hur kostnaden för klotter och skadegörelsen i kollektivtrafiken ökat de senaste åren, men nu minskat tack vare nolltolerans, ny teknik och kamerabevakning. Fusk, droger, våld och skadegörelse måste tryckas tillbaka. Moderaterna i Region Stockholm vill införa en trygghetsmiljard för 1 800 nya liveuppkopplade trygghetskameror på bussar, tunnelbanan, stationer och 300 ordningsvakter i kollektivtrafiken. 

Därför vill Moderaterna:

  • Säkerställa fler tillgängliga, synliga och effektiva poliser som säkerställer ordning och trygghet
  • Ökad trygghet i kollektivtrafiken genom att bland annat återinföra tunnelbanepolisen
  • Betona trygghet i stadsplaneringen. Levande stadsdelar med folk i rörelse skapar trivsel och minskar risken att utsättas för brott
  • Kommunala ordningsvakter ska kunna tjänstgöra i hela kommuner och antalet ordningsvakter i Stockholm ska fördubblas
  • Utöka avhopparverksamheter för tungt kriminella
  • Utöka antalet trygghetskameror på otrygga platser

Tycker du att polismyndigheten behöver stärkas med fler anställda för ökad trygghet?

Nej
Medel
Ja