Trygghet i kollektivtrafiken

Otrygghet och kriminalitet är en av Sveriges mest akuta samhällsproblem. Gängkriminalitet och skjutningar breder ut sig i en rasande utveckling. Känslan av otrygghet växer, inte minst i Stockholmsregionen. Därför föreslår Moderaterna i Region Stockholm en trygghetsmiljard för fler trygghetskameror och ordningsvakter. 

Däremot har kollektivtrafiken stått emot den negativa utvecklingen i samhället i övrigt. Faktum är att hela 76 procent av resenärer som åker ensamma på kvällar och helger känner sig trygga i den senaste mätningen. Därmed är SL-trafiken inte bara tillbaka till höga trygghetsnivåer efter att ha sjunkit kraftigt under pandemin, men dessutom över målet för 2022 och till och med all time high i SL-trafiken. 

Moderaterna i Region Stockholm har också satsat stort och brett på trygghetsarbetet i kollektivtrafiken i många år nu. Under mandatperioden har vi även här nått en ny högstanivå och nu uppgår trygghetssatsningarna årligen till runt 300 miljoner kronor. Dessutom har vi tydligt prioriterat att utveckla Trygghetscentralen, fördjupat samverkan med polisen och infört en chattfunktion i SL-appen som gör att resenärer kan få hjälp på nya sätt om behov uppstår. Vi vill ha fler ordningsvakter i trafiken och kraftigt utöka trygghetskamerorna. 

Runt 23 000 trygghetskameror finns nu i kollektivtrafiken som förebygger, och beivrar tusentals brott varje år. SL är till stor hjälp för polisen i åtskilliga brottsutredningar. Bland annat var det SL:s trygghetskameror som fångade terroristen Rakhmat Akilov på bild. Detta bör tjäna som förebild för politiken på nationell nivå att ge polisen ökade befogenheter till att kunna montera kameror. Vi installerar också live-kameror i våra nya fordon i tunnelbanan, på Roslagsbanan och i bussarna.

SL:s trygghetsstyrka väntas uppgå till upp emot 1 000 trygghetsresurser de kommande åren. Detta innebär en uppskalning av antalet ordningsvakter med 25 procent de kommande åren. Det görs för att svara upp mot den brottslighet och otrygghet som breder ut sig i vårt samhälle. I avsaknad av en tunnelbanepolis svarar vi upp med fler egna trygghetsåtgärder. Fler ordningsvakter gör att vi kan öka tryggheten i Stockholm och mota otryggheten i dörren.

SL:s trygghetschatt blir permanent. Chattfunktionen har gjort det enklare att få direktkontakt med SL:s trygghetscentral vid händelser och otrygga situationer. Över 300 ärenden i veckan hanteras genom SL:s trygghetschatt. Tröskeln för resenärer att anmäla händelser och otrygga situationer har sänkts. Vår åsikt är att den aldrig ska aldrig höjas igen.

Klotter och skadegörelse bidrar till att öka otryggheten i kollektivtrafiken. Moderaterna har en nolltolerans mot klotter och skadegörelse. Kollektivtrafiken ska vara en hel,ren och trygg plats för resenärerna. SL tvingas lägga runt 100 miljoner kronor om året för att sanera och åtgärda skadegörelse i kollektivtrafiken. Det är 100 miljoner kronor som hade kunnat gå till utökad trafik. 

Därför vill Moderaterna:

  • Under kommande mandatperiod vill vi fortsätta utrullningen av fler trygghetskameror på tidigare vita fläckar. Vi vill under de kommande åren montera upp 1 800 trygghetskameror i och i anslutning till kollektivtrafiken så vi når 25 000 kameror i trafiken för att bättre kunna beivra och klara upp brott.
  • Öka SL:s trygghetsstyrka med fler ordningsvakter
  • Krav på återinförd polis i kollektivtrafiken och tunnelbanan 
  • Utveckla nya samverkansmodellen för ökad trygghet
  • Införa en trygghetsmiljard i Region Stockholm för bland annat fler ordningsvakter och kameror

Tycker du att det behövs fler trygghetskameror?

Nej
Medel
Många fler