Trafik-infrastruktur

En god infrastruktur är avgörande för jobb och tillväxt i hela Stockholm och Sverige. Moderaterna vill rusta upp vägnätet, utveckla cykelvägnätet, förbättra möjligheten till pendling och att ställa om transportsektorn i hållbar riktning så att jobben kan bli fler och tillväxten starkare.

I Stockholm behöver Östlig förbindelse, Förbifart Stockholm och tvärförbindelse Södertörn byggas för att underlätta för människor att resa enkelt i vardagen samtidigt som transporter säkras. Samtidigt krävs det att arbetet med fyrspår mellan Stockholm och Uppsala sätts igång nästa mandatperiod och inte skjuts upp som regeringen aviserat. 

Stockholmsregionen är en av Europas snabbast växande huvudstadsregioner. För att Stockholmsregionen ska kunna fortsätta utvecklas i takt med befolkningsökningen och på ett hållbart sätt måste kollektivtrafiken växa och byggas ut. Därför har den blågröna koalitionen under Moderaternas ledning under mandatperioden påbörjat den största utbyggnaden av tunnelbanan på 40 år. 

Kollektivtrafiken i Stockholms län ska vara väl utbyggd, hålla hög punktlighet, med täta avgångar samt vara hel, ren, trygg och snygg. Stockholmsregionen växer i hög takt och vi säkrar tillväxten, utvecklingen och tillgängligheten genom en historisk utbyggnad av kollektivtrafiken där vi bygger ut bland annat tunnelbanan, förlänger Tvärbanan, moderniserar Roslagsbanan och bygger Spårväg Syd. Totalt bygger vi 46 nya spårstationer och 6 mil nya spår.

Vi levererar även nya fordon till tunnelbanan, Roslagsbanan, Saltsjöbanan och nya elektrifierade SL-bussar. De nya fordonen ökar bland annat kapaciteten och möjliggör fler avgångar i systemet.

Järnvägstrafiken har ökat kraftigt över tid. De statliga resurserna till järnvägsunderhåll har dock inte ökat i den utsträckning som krävs. Trafikverket säger att det behövs betydligt mer resurser till underhåll av den järnväg som redan finns. Moderaterna säger nej till dyra höghastighetsbanor. I stället vill vi lägga pengarna på att rusta upp den järnväg som Sverige redan har. Tyvärr är infrastrukturen nedprioriterad av den nuvarande regeringen. 

Moderaternas förslag:

  • Vägarna ska hålla hög kvalitet, vara säkra och framkomliga för alla trafikslag.
  • Bygg Östlig förbindelse, Förbifart Stockholm och tvärförbindelse Södertörn
  • Säkra den historiska utbyggnaden av kollektivtrafiken med 46 nya spårstationer och 6 mil nya spår
  • Satsa resurser på att rusta upp befintligt järnvägsnätet.
  • Satsa resurser på att bygga om och bygga nytt där det är ekonomiskt försvarbart.
  • Nej till höghastighetståg. 

Vad tycker du resurserna bör läggas på?

Nya höghastighetståg
Medel
Rusta upp gamla järnvägar