Socialtjänst och socialomsorg

Socialtjänsten har en grundläggande roll i vårt välfärdssamhälle. Socialtjänsten ska bidra till att förebygga, förhindra och bryta utanförskap. Det handlar om att ge stöd till barn och unga som far illa samt till vuxna som behöver hjälp, men också om att ställa krav för att var och en ska ta ansvar för sitt eget liv och sin egen försörjning. Men det räcker inte. Därför vill Moderaterna stärka skyddet för de mest utsatta i samhället, framför allt barnen.

Alltför många kan eller väljer att inte försörja sig själva fullt ut trots att Sverige, före coronapandemin, precis genomgått en stark högkonjunktur. Detta ställer krav på strukturella reformer på den svenska arbetsmarknaden och inte minst i de svenska bidragssystemen. I dag kan den sammantagna nivån av olika bidrag och ersättningar innebära att det inte lönar sig tillräckligt att börja jobba i stället för att leva på bidrag. Samtidigt har exempelvis försörjningsstödet höga marginaleffekter och de krav som ställs på den som står utan arbete ser olika ut i olika delar av landet. För att bryta det utanförskap som nu förstärks och som gör att alltför många inte kan försörja sig behöver en stor bidragsreform genomföras.

Därför vill Moderaterna:

  • Ta fram en ny socialtjänstlag som är anpassad utifrån dagens sociala problem. Lagen ska underlätta för socialtjänstens arbete och minska den administrativa bördan.
  • Tillsynen och uppföljningen av socialtjänsten måste ses över kontinuerligt. Sanktionsmöjligheterna mot socialtjänsten behöver bli mer träffsäkra.
  • Ansvaret att besluta om att ett familjehem ska ta över vårdnaden om ett placerat barn ska flyttas från tingsrätten till förvaltningsrätten.
  • Skärpning av socialtjänstlagen och annan relevant lagstiftning så att samtliga kommuner i Sverige ställer likvärdiga och tydliga aktivitetskrav på de som har försörjningsstöd på grund av arbetslöshet. Den som har försörjningsstöd ska även kunna delta i samhällsnyttiga insatser och formerna för detta bör utredas. 
  • Begränsning av möjligheten att lokalt skjuta till försörjningsstöd utöver det som anges i riksnormen, för att stärka drivkraften till egen försörjning. 
  • Möjligheten att avskaffa rätten till kompletterande försörjningsstöd för den som även har etableringsersättning, för att stärka drivkraften till egen försörjning. Även annan kvalificering in till de svenska transfereringssystemen för den som är nyanländ i Sverige kan övervägas.
  • Tydligt förbättrat ekonomiskt utfall för den som går från försörjningsstöd till arbete, antingen i form av en utbetalning eller en skattelättnad, genom att marginaleffekterna vid övergång i arbete minskas påtagligt. 
  • Åtgärder för att komma tillrätta med problemet med att den sammantagna nivån av staplade bidrag och ersättningar kan göra det olönsamt att gå från bidrag till arbete. 

Tycker du att bidragen borde sänkas?

Nej
Medel
Ja