Skola

En bra skolgång är avgörande för Sveriges välstånd. Men framför allt är det avgörande för varje elevs möjlighet att skapa sig ett gott liv. Moderaterna vill att svensk skola ska möjliggöra klassresor. Det kräver fokus på mer kunskap i skolan och lugn och ro i klassrummet. 

Resultaten i den svenska skolan har sjunkit i 20 år. I dagsläget lämnar hela 15 procent av eleverna årskurs nio utan behörighet till gymnasiet. 

Tidiga insatser är avgörande för att höja kunskapsresultaten. Det finns också ett samband mellan utökad undervisningstid och bättre skolresultat. Sverige har betydligt mindre undervisningstid i skolan jämfört med andra länder. Moderaterna menar att vi måste utöka undervisningstiden i skolan. Det är särskilt viktigt med mer undervisningstid i matematik och svenska som är två viktiga kärnämnen i skolan.

I dag är det många barn som börjar skolan utan att kunna tala svenska. Barn som inte lär sig svenska kommer inte klara av skolgången. Vi föreslår därför omfattande satsningar på svenska språket. Det börjar redan i förskolan där vi föreslår obligatorisk språkförskola för barn som inte har svenska som modersmål och som visar en bristande språkutveckling. 

Vi satsar på utökad lovskola för barn som halkar efter och vill göra det obligatorisk för kommuner och fristående skolor att erbjuda läxhjälp och lovskola till alla elever redan från lågstadiet.  

Moderaterna vill återställa ordningen i skolorna. I klassrummen ska det vara läraren som bestämmer, och det måste både föräldrar och elever respektera. Lärarens auktoritet behöver stärkas. Hälften av lärarna i grundskolan och gymnasiet har undvikit att ingripa i stökiga situationer på grund av oro för repressalier. Skollagen måste ändras och förtydligas så att lärare och rektor får mandat att ingripa när det behövs. Vi vill skriva in ordning och studiero i skollagens portalparagraf och ge rektorn en tydlig rätt och skyldighet att upprätthålla ordning i skolan. 

Därför vill Moderaterna:

  • Utöka undervisningstiden i skolan. 
  • Tydliggör kurs- och läroplaner med tydlig och mätbar fokus.
  • Stärk lärare och rektorers möjligheter att ingripa i stökiga och bråkiga situationer i skolan. Skolpersonalen ska ha fullt stöd i sitt arbete att skapa ordning och studiero.
  • Utöka lovskolan. Gör det obligatoriskt för kommuner och fristående skolor att erbjuda läxhjälp och lovskola redan från lågstadiet

Vilket förslag tycker du är viktigast för att få ordning på skolan?

Utöka undervisningstiden
Medel
Utöka lovskolan