Skärgården

Stockholmsregionen är en unik storstadsregion så till vida att regionens över två miljoner invånare har närhet till en mängd natursköna områden. Framförallt är närheten till havet och en levande skärgård något som måste värnas för kommande generationer.

Den fastboende befolkningen i Stockholms skärgård är enormt viktig både för en levande skärgård året runt och för att skapa en attraktivitet för sommargäster och turister under semestertider. Skärgårdsföretag inom fiske, jordbruk, båttransporter och hantverksyrken bidrar till detta. Det behöver göras mer för att utveckla och värna skärgården och de kustnära samhällena. Viktigast är att reformera strandskyddet och ge utökad rätt för markägare att, på ett ansvarsfullt sätt, nyttja och bebygga marken i strandnära områden. Skärgårdens säregna bebyggelse ska självfallet respekteras, men det måste också finnas utrymme att bygga nytt och utveckla bebyggelsen i harmoni med befintliga kulturmiljöer. Dessutom är äganderätten en viktig princip i en liberal demokrati och dagens strandskydd är en kraftig inskränkning av denna princip, vilket är ovärdigt ett land som Sverige. Skärgårdens unika natur- och kulturmiljö måste värnas för framtida generationer samtidigt som utveckling ska kunna ske. 

Sjukvården i skärgården har stärkts till att ha två helikoptrar igång alla årets dagar. Till det vill Moderaterna utöka med ytterligare en ny läkarbåt i skärgården, samtidigt som det måste vara lätt med distanskontakter med läkare. 

Nya båtlinjer och båtar har införts och samtidigt pågår ett arbete med att rusta upp och förbättra replipunkterna med exempelvis tillgänglighet, låsbara skåp, och möjlighet att ladda mobil. Moderaterna vill förbättra trivseln vid kajerna genom att införa väderskydd. Det är nu även möjligt att blippa betalkortet i pendelbåtstrafiken precis som i SL-trafiken.

Därför vill Moderaterna: 

  • Utveckla Stockholms skärgård för en höjd livskvalitet 
  • Stärk äganderätten genom att reformera strandskyddet 
  • Förbjud bottentrålning i Östersjön
  • Minska byråkratin för det kustnära yrkesfisket
  • Utöka jakt på skarv och säl
  • Utveckla det lokala näringslivet
  • Utveckla skärgårdens natur-, kultur- och rekreationsvärden

Vad tycker du om regeringens förslag att sätta upp vindkraftverk i skärgården?

Dåligt
Medel
Bra