Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa och psykosociala problem ökar kraftigt i samhället. För att vända den utvecklingen vill Moderaterna satsa på förbyggande hälsofrämjande åtgärder och långsiktiga, systematiska insatser för den som mår dåligt. 

Sverige måste sträva efter att skapa bättre långsiktiga förutsättningar för en god hälsa hos hela befolkningen, oavsett vilken bakgrund man har och var i landet man bor. Här är det egna ansvaret vad gäller hälsan avgörande. 

Men staten har också en viktig roll att spela för att främja folkhälsan. Det är en uppenbar brist att Sverige saknar en nationell hälsofrämjande strategi. För att ta ett helhetsgrepp om frågan prioriterar därför Moderaterna att ta fram en sådan strategi. 

Genom att screena, leta efter och ta hand om riskfaktorer tidigt i livet kan vi hindra fler från att hamna i psykiatrin. Det kan vara exempelvis skadliga hemförhållanden eller dålig hälsa i övrigt.

Det ska vara lätt att hitta rätt i Stockholmsvården. Särskilt viktigt är detta för barn och ungdomar som mår psykiskt dåligt och kan behöva hjälp med att hitta rätt i vården såväl som att få stöd och hjälp. Vi vill ha ett sjukhus för ungas psykiska ohälsa.


Bris driver Sveriges nationella stödlinje för barn och för att de ska kunna möta den ökade efterfrågan på stöd under pandemin måste den nationella politiken säkerställa att stödlinjerna kan ha öppet dygnet runt. Vi vill tillsätta en utredning för att ta fram en nationell strategi mot självmord med särskilt fokus på barn och unga, där psykisk ohälsa och suicidprevention ska utgöra viktiga delar.

Den nationella strategin bör innehålla:

  • Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser
  • Satsningar på psykiatrin
  • Konkreta åtgärder för bättre samarbete mellan psykiatrin, sjukvården, skolhälsovården och socialtjänsten
  • Satsningar på missbruksbehandlingar inom psykiatrin som har stöd i forskningen

Moderaternas förslag:

  • Barn- och ungdomspsykiatrin måste få mer resurser så att barn och unga som mår dåligt får hjälp snabbt. 
  • Resurser måste avsättas så att Bris nationella stödlinje och andra stödlinjer kan hålla öppet dygnet runt.
  • En nationell strategi mot självmord ska tas fram, med särskilt fokus på barn och unga. Strategin ska innehålla konkreta åtgärder mot psykisk ohälsa och för suicidprevention.
  • Införa ett sjukhus i Stockholm för barn- och ungas psykisk ohälsa
  • Vårdcentralen ska vara första vägen in för alla som behöver hjälp med sitt psykiska mående. Vi vill också utveckla digitala vårdformer för att uppmuntra och förenkla för fler människor att söka vård, inte minst barn och unga, som är i behov av samtalsterapi.
  • Införa en tydligare koppling mellan psykiatrin och elevhälsan i syfte att öka det psykiska måendet och stärka det suicidpreventiva arbetet.

Hur tycker du att regeringens politik mot psykisk ohälsa är?

Dålig
Medel
Bra