Krisberedskap

Sverige måste ha en krisberedskap så att vi kan möta den hotbild och de risker som vi står inför. Det kan handla om allt från terroristattacker och krig, men även naturkatastrofer, översvämningar, strömavbrott eller storskaliga cyberattacker. Moderaterna vill stärka Sveriges krisberedskap så att vi klarar av att hantera kriser i både freds- och krigstid. 

Sverige måste ha en mer robust krisberedskap. Det är viktigt för att kunna hantera framtida kriser i fredstid. Men en bra krisberedskap är också en viktig del av det civila försvaret i händelse av krig. Moderaterna föreslår därför flera reformer för att förbättra Sveriges förmåga att förebygga och hantera kriser av olika slag.

Sverige måste upprätta ett beredskapslager för strategiskt viktiga varor, eftersom landets beredskapslager under lång tid har blivit nedmonterat. Exempel på varor som ska ingå i krisberedskapslagret är livsmedel, läkemedel och skyddsutrustning.

För att kunna ha en fungerande krisberedskap är det viktigt att det sker en kontinuerlig övningsverksamhet på alla samhällsnivåer, där alla aktörer i krisberedskapen deltar – allt från myndigheter och regeringskansli till näringsliv och frivilligorganisationer. Vi ska också ställa tydliga krav, riktlinjer och resultatmål för krisberedskapen, vilka vi ska följa upp genom att skärpa tillsynen.

Moderaternas förslag:

  • Inrätta ett nationellt säkerhetsråd i statsministerns kansli.
  • Sverige behöver upprätta ett beredskapslager för viktiga varor, såsom livsmedel, skyddsutrustning och läkemedel.
  • Den offentliga sektorn behöver regelbundet genomföra övningar för att stärka sin krisberedskap. 
  • Sätt upp tydliga krav på svensk krisberedskap. Krisberedskapen ska utvärderas mot tydliga resultatmål.

Tycker du att Sverige behöver ett riktigt nationellt säkerhetsråd placerat hos statsministern som utgör den centrala statliga krisledningsorganisationen?

Nej
Medel
Ja