Klimat och energi

Klimatet är en av de viktigaste frågorna för EU. Utsläpp förhåller sig inte till nationsgränser och våra lösningar måste därför vara gemensamma. Sverige, som redan kommit långt i klimatarbetet, har en viktig roll att spela. Samtidigt måste vi säkerställa att alla medlemsländer bidrar, och inte åker snålskjuts på det jobb Sverige redan gjort. Det har Moderaterna lyckats säkerställa med EU:s nationella klimatmål.

EU har tagit ett historiskt beslut att bli världens första klimatneutrala kontinent till 2050. Det betyder att vi behöver säkerställa en energi- och industripolitik som gör att sänkta utsläpp faktiskt går att uppnå, utan att jobb, tillväxt eller exempelvis det svenska skogsbruket straffas. Europa ska ställa om, inte stänga ned.

Mindre utsläpp. Mer kärnkraft.

Vi har motbevisat dem som sa att kärnkraft inte är en EU-fråga. Vi moderater har drivit igenom att det kommer bli mer kärnkraft i Europa. Så blir vi mindre beroende av kol och gas. Dessutom har vi fått kärnkraften klassad som hållbar.

Framåt behöver EU satsa mycket mer på klimatsmart kärnkraft, tillsammans med det förnybara, om vi ska klara omställningen, elektrifieringen och trygghet i energiförsörjningen.

 • Ge kärnkraften lika goda förutsättningar som förnybar energi
 • EU-strategi för en snabb utbyggnad av små modulära reaktorer (SMR)
 • Kortare tillståndsprocesser och typgodkännande av en standardreaktor
 • Målsättning för fossilfritt och inte bara förnybart
 • Bygg vidare på EU:s framgångsrika system för handel med utsläppsrätter
 • Bättre förutsättningar för företag att investera i innovation och ny teknik för sänkta utsläpp

Exempel från mandatperioden 2019-2024:

 • Moderaterna har varit ledande i arbetet med klimatreformerna i 55 %-paketet (Fit for 55)
 • Satt stopp för att vissa medlemsländer inte behöver minska sina utsläpp
 • Kärnkraften klassas som hållbar i taxonomin, medel från utsläppshandeln kan nu gå till investeringar i kärnkraft, och krav har införts på snabbare beslutsprocesser för kärnkraftstillstånd
 • EU:s utsläppshandel har utvidgats till fler sektorer såsom sjöfarten
 • Varit ledande i att uppdatera EU:s motsvarighet till miljöbalken
 • Initiativ för att hålla elpriserna nere

Tycker du vi ska ha mer kärnkraft?

Nej
Moderaterna
Ja