Jordbruk

Moderaterna värnar det svenska lantbruket. Lantbrukarna ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet i stället för onödigt regelkrångel.

Nya tekniker för jordbruket ska välkomnas och spelar en viktig roll för svenska och europeiska jordbrukare för att få bättre skördar och ställa om till ett mer hållbart jordbruk. Moderaterna har exempelvis drivit fram en historisk öppning för ny teknik för växtförädling som kan skapa till exempel mer motståndskraftiga grödor, som har en enorm potential att förbättra jordbruket.

Djurskyddet inom EU ska vara starkt och användningen av antibiotika behöver minska. Här ligger svenska bönder redan i framkant. Resten av EU behöver komma i kapp och leva upp till samma högt ställda krav.

Vi står upp för användningen av växtskyddsmedel, förutsatt att det används på ett hållbart och säkert sätt vilket är fallet i Sverige redan i dag.

Ytterst ska jordbrukets förutsättningar stärkas genom sänkta skatter, slopade särkrav och minskad byråkrati. De jordbruksstöd som finns ska självklart betalas ut i tid.

  • Minskat regelkrångel för jord- och lantbrukare
  • Höj minimikraven vad gäller djurskydd i Europa
  • Stoppa överanvändning av antibiotika till djur
  • Tillåt ny teknik för växtförädling
  • Stärka förutsättningarna för livsmedelsproduktion
  • Fördjupa den inre marknaden för livsmedelsprodukter

Exempel från mandatperioden 2019-2024:

  • Varit ledande i arbetet för ny växtförädlingsteknik
  • Stoppat bindande krav på minskat växtskyddsmedel
  • Stått upp för att svenska lantbrukare ska bestämma över sin egen mark

Tycker du att minimikraven för djurskydd i Europa ska höjas?

Nej
Moderaterna
Ja