Invandring

Under en lång tid har väldigt många människor kommit till Sverige. Alla har inte hunnit komma in i samhället. Det skapar problem som kriminalitet, trångboddhet och bidragsberoende. För att vända utvecklingen måste vi minska invandringen till Sverige och bedriva en långsiktigt hållbar migrationspolitik.

Sverige har under lång tid haft en stor asylrelaterad invandring. Idag befinner sig Sverige i en integrationskris där många människor hamnar i utanförskap, i områden med hög arbetslöshet, kriminalitet och högt bidragsberoende. 

Det finns rapporter om att 1,3 miljoner svenskar i arbetsför ålder inte försörjer sig själva. För utrikes födda är endast sex av tio självförsörjande.

Sedan flera år tillbaka har Moderaterna lagt om sin politik, och nu vill vi gå steget längre. Vi behöver minska invandringen en lång tid framöver så att Sverige klarar integrationen. Vi ska anpassa lagstiftningen utifrån EU:s miniminivå och internationella konventionsåtaganden. Samtidigt ska vi minska de så kallade pull-faktorerna, alltså incitamenten för migranter att ta sig just till Sverige.

Moderaterna vill införa ett volymmål för invandringen, det vill säga ett mål som säger hur många Sverige kan ta emot. Sverige ska inte ha en högre invandring än våra grannländer. Med hänsyn till befolkningsmängden innebär det att Sverige ska ta emot drygt 5 000 asylsökanden per år, vilket är betydligt färre än idag.

Volymmålet ska vara ett politiskt mål som vi utformar i enlighet med Sveriges internationella konventionsåtaganden och med respekt för asylrätten. Det innebär att alla har rätt att få sin asylansökan prövad, men att det är politikens uppgift att vidta åtgärder för att strama åt invandringen om Migrationsverket gör bedömningen att invandringen är högre än volymmålet.

Ett ja ska vara ett ja – och ett nej ska vara ett nej. Den som kommer till Sverige och har skyddsskäl ska få stanna, medan den som inte har skyddsskäl måste återvända. Det är grunden för en reglerad och minskad invandring, och behöver i större utsträckning genomsyra migrationspolitiken så att fler som för avslag faktiskt lämnar Sverige.

Moderaterna vill värna den högkvalificerade arbetskraftsinvandringen, men bekämpa fusket och skärpa kraven för arbetskraftsinvandring till jobb som arbetslösa som finns i Sverige kan ta. 

Skatteverket bedömer att närmare 200 000 personer är folkbokförda på fel adress i Sverige. Det kan handla om okunskap och slarv men också kriminella som gör det för att få tillgång till bidrag de inte har rätt till. Därför behövs en nationell folkräkning. 

Moderaternas förslag:

  • Inför ett volymmål för invandringen. Sverige ska ta emot cirka 5 000 asylsökande per år.
  • Den som har fått avslag på sin asylansökan ska bo på särskilda boenden hos Migrationsverket till dess att personen återvänder till sitt hemland.
  • Polisen ska få i uppdrag att göra fler inre utlänningskontroller, i syfte att hitta personer som inte har rätt att vistas i Sverige. 
  • Huvudregel i sekretesslagstiftningen ska vara att berörda myndigheter alltid ska kunna dela relevant information med varandra och kommuner och andra myndigheter ska ha en informationsplikt gentemot Migrationsverket och Polismyndigheten när de kommer i kontakt med personer som vistas här utan att ha rätt till det.
  • Höj lönekravet för arbetskraftsinvandring. En person som vill arbetskraftsinvandra hit behöver ha ett arbete i Sverige med en lön som motsvarar 85% av svensk medianlön.
  • Genomföra en nationell folkräkning

Tycker du att Sverige bör införa ett volymmål för invandringen?

Nej
Medel
Ja