Högre utbildning

Vi vet att utbildning, forskning och entreprenörskap lägger grunden för framtidens arbetsmarknad. Därför är Moderaterna tydliga med att Sveriges ambitioner ska vara höga.

Vi ska ha en internationellt sett hög kvalitet på våra utbildningar och använda resurserna på ett effektivt sätt så att studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov tillgodoses.  Utbildningsplatserna på universitet och högskolor ska skalas upp för utbildningar inom bristyrken i syfte att säkra framtida kompetensförsörjning.

Forskning, innovationer och entreprenörskap är avgörande för Stockholms konkurrenskraft och framtidsvillkor. Samverkan med universitet i och utanför Stockholm behöver utvecklas för att ytterligare tillgängliggöra världsledande utbildning för fler och skapa positiv konkurrens inom den högre utbildningen och forskningen. Stockholms stad har ett samarbete med det amerikanska universitetet MIT i syfte att tillgängliggöra världsledande utbildning för fler och skapa positiv konkurrens inom den högre utbildningen och forskningen.

Därför vill Moderaterna:

  • Införa ett nytt resursfördelningssystem som premierar kvalitet
  • Snabbare validering av nyanländas kompetens
  • Möjliggöra för ett nytt elituniversitet i Stockholmsregionen att skala upp utbildningsplatserna för bristyrken
  • Höj kvaliteten genom att öka den konkurrensutsatta delen i forskningsfinansieringen
  • Öka de privata forskningsinvesteringarna genom höjt tak i forskningsavdraget 
  • Ökad möjlighet till studier på sommaren Lärarsatsning på universiteten

"Det ska löna sig att utbilda sig"

Håller inte med
Medel
Håller med