Hav och vatten

Moderaterna vill bedriva en uthållig och målmedveten politik för att återställa havs- och vattenmiljöerna och den biologiska mångfalden. Östersjöområdet är till följd av långsam vattenomsättning mycket känsligt för övergödning. Det finns också problem med förhöjda värden av farliga ämnen, nedskräpning och utarmade fiskbestånd.

Moderaterna satsar på avancerad vattenrening och åtgärder för att minska utsläppen av kväve och fosfor från jordbruket. Vi vill också stärka de internationella samarbetena i Östersjön och Västerhavet. Moderaterna vill värna det småskaliga fisket och våra unika skärgårdsmiljöer. Eftersom det fortfarande är osäkert hur ekosystemen i haven fullt ut fungerar och hur klimatförändringar påverkar det vill vi, för att skapa en bättre förståelse för havsmiljön och den biologiska mångfalden, även utöka forskning kring den marina miljön. 

Att Stockholms sjöar och vattendrag mår bra är helt avgörande för växt- och djurlivet och för Stockholmsom helhet. Ett friskt och rent vatten skapar ekosystemtjänster som kan nyttjas av stockholmarna, det kan vara alltifrån promenader, bad och fiske, till möjligheter för företagande såsom turism. 

För att säkerställa ett rent och hållbart vatten över tid vill Moderaterna fortsätta investera i avancerad vattenreningsteknik för att avskilja läkemedelsrester och mikroplaster från avloppsvatten som sedan rinner ut i Östersjön.I Stockholm utvecklar vi ett av världens mest moderna reningsverk. Satsningen innebär att vattnet i Mälaren blir ännu renare, att utsläppen i Östersjön minskar och att transporter av avloppsslam genom bostadsområden försvinner. Reningskapaciteten blir mer än dubbelt så hög och anläggningen kommer även kunna sortera ut t.ex. mikroplaster och läkemedelsrester.

I Stockholms stad drivs också projektet iWater staden samarbetar med universitet och näringsliv för att hitta nya innovativa digitala lösningar för att övervaka vattenkvaliteten i staden. Ett mer effektivt system för kvalitetsmätning ger både renare dricksvatten och badvatten.

Därför vill Moderaterna:

  • Driva på för sanktioner mot de stater och företag som övergöder Östersjön.
  • Prioritera det internationella samarbetet för minskad övergödning, minskat skräp i havet och minskade utsläpp av gifter.
  • Investera i avancerad reningsteknik i fler reningsverk för att minska spridningen av bland annat läkemedelsrester och mikroplaster.
  • Se över reglerna för trålgränsen, vem som får fiska var och hur mycket som får fiskas upp.
  • Utöka jakten på sälar och skarvar som äter stora mängder fisk.
  • Satsa mer pengar på forskning kring den marina miljön.

Hur mycket mer pengar bör satsas på forskning kring den marina miljön tycker du?

0%
Medel
100%