Energi

Sverige har en allvarlig elkris. Moderaterna vill bevara kärnkraften, satsa på nästa generations kärnkraft och bygga ut elnäten.

Kärnkraften är avgörande för en trygg och stabil elförsörjning samt för att vi ska kunna minska våra utsläpp. Den producerar inte bara ren energi utan utsläpp den tillför också helt väsentliga funktioner för att vårt elsystem ska kunna fungera. Det är också ett energislag som kan producera el dygnet runt, året om oavsett väderförhållanden.  Ska vi klara att minska våra utsläpp och ha ett fungerande elsystem är kärnkraften nödvändig. 

Moderaterna vill behålla all befintlig kärnkraft Sverige har i dag. För att möjliggöra fortsatt kärnkraftsproduktion i Sverige måste vi skapa långsiktiga förutsättningar för kärnkraften. För att göra det måste vi ändra det energipolitiska målet från 100 procent förnybart till 100 procent fossilfritt till 2040. Moderaterna vill också att energislag, som kärnkraft, som tillhandahåller viktiga funktioner till vårt elsystem får betalt för det.  Vi vill också skapa förutsättningar för att möjliggöra förlängd drift av de kärnkraftsreaktorer vi har i dag. 

Elnäten behöver också byggas ut i snabbare takt än i dag för att det ska gå att överföra el mellan olika delar av landet. I dag finns det företag i Syd- och mellansverige samt våra storstäder som inte har kunnat växa på grund av att elnäten inte är tillräckligt utbyggda.

När Stockholm växer med fler människor, bostäder, ny infrastruktur såsom tunnelbanan, tvärbanan, men också etablerandet av  datorhallar, 5G och mikrodatorhallar kommer behovet av el öka markant de kommande åren. Parallellt pågår en omställning av transportsektorn med ökad andel elektrifiering av personbilar, kollektivtrafik och godstransporter. För att vi ska klara den gröna omställningen och Stockholms tillväxt behöver vi säkerställa tillgången till grön och pålitlig el.

Därför vill Moderaterna:

  • Ändra det energipolitiska målet för att möjliggöra ett 100 procent fossilfritt elsystem 2040.
  • Ge planerbara kraftslag betalt för de systemviktiga funktioner de tillhandahåller
  • Satsa mer pengar på forskning och utveckling av små modulära reaktorer.
  • Ett statligt investeringsstöd till ny planerbar kraft, inklusive kärnkraft, så kallade gröna kreditgarantier. Detta innebär att en garantiram om 400 miljarder kronor.
  • Avskaffa förbudet i lagstiftningen om att det inte får finnas fler än 10 kärnkraftsreaktorer i Sverige
  • Förenkla tillståndsprocesserna för att bygga ut elnäten i Sverige snabbare.
  • Fortsatt energieffektivisera så att elen kan räcka till fler 
  • Öka möjligheterna till lokalt producerad el 
  • Ge rimliga och långsiktiga legala förutsättningar för att driva kärnkraft

Säger du "Ja tack till kärnkraft"?

Nej
Medel
Ja tack!