Bostäder

Det är många som vill bo i Stockholms stad och län, vilket är glädjande. För att möta efterfrågan behövs såväl fler bostäder och skolor, som arbetsplatser, sjukvård, kollektivtrafik, idrottsytor och annan kommunal och kommersiell service som hör en storstad till. 

Bostadsbyggandet behöver även under de kommande åren ligga på en generellt sett hög nivå. En anledning till att många vill bo här är också närheten till natur, vatten och kulturhistoriska miljöer. Bostadsbyggandet behöver därför utvecklas med kvalitet och respekt för historia och karaktär, oavsett var i länet det byggs.

Moderaterna vill se att stad och län växer med attraktiva och goda boendemiljöer och med en variation av upplåtelseformer och storlekar som möjliggör att människor i livets alla skeden kan bo på ett bra sätt. Den arkitektoniska framtoningen påverkar inte bara de boende i en kommun utan alla som besöker eller jobbar i den.  Därför har Stockholms stad säkrat att staden kan växa samtidigt som unika värden värnas genom att under Moderaternas ledning tagit fram ett historiskt stort kvalitetspaket för stadens gestaltning.

Moderaterna vill bidra till en bostadsmarknad där möjligheterna står i centrum och att bostadsmarknaden ska fungera i livets olika faser och för olika människor. Det ska vara lika självklart att kunna äga sin bostad som att hyra den. 

Samtidigt är det många gånger dyrt att köpa en villa eller bostadsrätt, delvis beroende på dagens omfattande kreditrestriktioner. Moderaterna vill göra lättare att ta sig in på den ägda bostadsmarknaden. Vi vill bland annat att villkoren för förstagångsköpare förbättras så det blir lättare att spara ihop till en bostad och få lån och även möjliggöra för fler hyrköp. Fler ska få möjlighet att äga sin bostad med exempelvis ombildningar från hyresrätt till bostadsrätt eller ägarlägenhet, särskilt i områden som domineras av hyresrätter. Det egna boendet är viktigt att värna och ska inte straffbeskattas. Därför säger Moderaterna nej till fastighetsskatt såväl som försämrade ränteavdrag. 

I dag är reglerna för bostadsbyggande alldeles för krångliga vilket gör att tar det lång tid att bygga bostäder och att renovera och det blir onödigt dyrt. Därför behöver Boverkets byggregler bli mer flexibla. I dag finns möjligheter att i många år överklaga beslut om byggande vilket gör att byggprocesserna blir långa och utdragna, vilket i förlängningen leder till såväl högre byggkostnader som höjda bostadspriser och hyror. 

Det behöver också bli enklare att bygga bostäder i anslutning till vatten. Vi vill bland annat göra det möjligt för fler bostäder nära stränder. I dag blir strandnära bostäder hindrade, även i områden med stor tillgång till stränder. Moderaterna vill därför avskaffa det generella strandskyddet och ge kommunerna möjlighet att själva peka ut sjöar och vattendrag där 50 eller 100 meter strandskydd ska gälla.

Moderaterna vill inte införa ett generellt system med marknadshyror. Vi vill istället att det nuvarande hyressättningssystemet förändras för att möjliggöra mer rättvisa hyror. Att hyresgästernas och de potentiella hyresgästernas faktiska värdering av boendet ges större vikt. Det är dock viktigt att sådana förändringar genomförs på ett sätt som gör att det inte får orimliga konsekvenser för de som idag bor i hyresrätt. För nyproduktion förespråkar vi att fastighetsägaren tillsammans med hyresgästen ska få möjlighet att bestämma hyran. 

Moderaternas förslag:

  • Sänka skatten på investeringssparkonton
  • Höja bolånetaket
  • Underlätta för ombildning av hyresrätter till bostadsrätter eller ägarlägenheter
  • Göra det lättare för privatpersoner att hyra ut hela eller delar av sin bostad
  • Förenkla Boverkets byggregler så att det blir enklare och billigare att bygga
  • Kommuner ska ta ut en avgift för överklaganden
  • Avskaffa det generella strandskyddet och ge kommunerna möjlighet att själva peka ut sjöar och vattendrag där strandskydd ska gälla
  • I Stockholms stad vill Moderaterna skydda villa- och trädgårdsstäder från ovarsam exploatering

Tycker du att det borde bli lättare för privatpersoner att hyra ut sin bostad?

Nej
Medel
Ja