Äldreomsorg

Äldreomsorgen ska hålla en hög kvalitet och vara trygg och säker. Vi tycker att det är viktigt att den som behöver äldreomsorg får träffa så få olika personer som möjligt om dagarna och att det går att förstå och bli förstådd av omsorgspersonalen. 

Moderaternas utgångspunkt är att varje människa är unik, med egna önskemål och intressen. Rätten till självbestämmande är lika viktig oavsett ålder. Stor valfrihet, hög kvalitet, ett värdigt bemötande ska känneteckna den välfärd som vi betalar med gemensamma resurser. Det gäller inte minst äldreomsorgen.

Äldreomsorgen ska skapa trygghet och tilltro. Här är nyckeln att den enskilde kan känna sig trygg med personalen som sköter omsorgen. En hög personalomsättning är inte bra för någon – varken de äldre eller medarbetarna. Därför vill Moderaterna prioritera personalkontinuiteten både inom hemtjänsten och på äldreboenden. 

En viktig åtgärd för att minska personalomsättningen i äldrevården är att locka fler att arbeta i äldrevården. Moderaterna vill göra satsningar på vård- och omsorgspersonalens arbetsmiljö och karriärmöjligheter. På så sätt kan vi locka fler till yrket och förbättra anställningsvillkoren för denna viktiga yrkesgrupp.

En viktig aspekt för att skapa tilltro och trygghet i äldreomsorgen är språket. Det gäller inte minst för omsorgstagaren men det är också en arbetsmiljöfråga att medarbetare enkelt kan kommunicera med varandra. Det är svårt att bygga upp en relation människor emellan när kommunikationen brister. Personal som arbetar inom äldreomsorgen ska behärska det svenska språket.

Region Stockholm har som en av få regioner i Sverige specialiserade geriatriska sjukhus och avdelningar. De ska hålla hög kvalitet och ha en bra kontakt med kommunens hemtjänst och vård- och omsorgsboende. Att utskrivningar från sjukhus sker på ett säkert sätt är avgörande för patientens trygghet och för att läkandet ska bli så bra som möjligt. 

Att kunna erbjuda patienter avancerad vård utanför akutsjukhusen är inte bara av betydelse för frigörande av kapacitet på sjukhusen, är även positivt för patienten då denne slipper lämna hemmet vilket också minskar risken för vårdrelaterade infektioner.

Därför vill Moderaterna:

  • Främja personalkontinuiteten för en högre kvalitet
  • Skärpta åtgärder för att anställda inom äldreomsorgen ska kunna svenska
  • Nya vård och omsorgsboende som kan drivas av fristående aktörer
  • Öka kapaciteten att vårda sjuka patienter i hemmet
  • Äldre är särskilt drabbade av psykisk ohälsa och viktigt att arbeta med olika insatser för att minska den psykiska ohälsan.
  • Att den fasta patientansvariga läkarkontakten ska utgöra navet i äldres sjukvård och ha ett särskilt samordningsansvar. 

Anser du att det är viktigt att anställda inom äldreomsorg måste kunna svenska?

Nej
Medel
Ja