Inrätta en europeisk specialpolis

Sverige har utomordentligt allvarliga problem med skjutningar och sprängningar. De kriminella nätverken har ett stort våldskapital, och är helt likgiltiga inför hur våldet drabbar oskyldiga.

53 människor dog förra året till följd av skjutvapenvåldet. Det allvarliga läget har präglat Sverige de senaste åren. Gängbrottsligheten göds till stor del av införseln av vapen och narkotika. 

Det sprider rädsla i bostadsområden, hindrar människor från att röra sig ute och gör föräldrar oroliga för sina barn.

För Moderaterna har en sak stått klart sedan länge: Vi måste vidta kraftfulla åtgärder för att trycka tillbaka den systemhotande och brutala brottsligheten, och vi måste vara beredda att pröva nya åtgärder. 

Vi lägger därför stor kraft och resurser på att lägga om rättspolitiken, stärka polisen och se till att brott förebyggs och bekämpas och att kriminella lagförs.

Samtidigt pekar EU:s polismyndighet Europol på att brottsligheten aldrig har utgjort ett så stort hot mot människor och samhällen som den gör i dag. 21 av de kriminella nätverk som anses utgöra det största hotet mot EU:s medlemsländer kommer från Sverige.
De kriminella högrisknätverken agerar till stor del gränsöverskridande, och internationellt.
Europol framhåller också att det krävs mer av samarbete för att bemöta det allvarliga läget.
Det tar Moderaterna fasta på. Trygghet och säkerhet är vår tids stora frihetsfråga. 

I Europavalet går Moderaterna till val på att inrätta en europeisk specialpolis vid Europol. Polisstyrkan ska inrättas i syfte att bekämpa gränsöverskridande brottslighet och terrorism, genom att exempelvis stoppa införseln av illegala vapen och narkotika till EU. I praktiken innebär detta att Europol förstärks och kompletteras med en mer operativ del med befogenheter att spana, utreda och ingripa i hela EU. Befogenheterna för det operativa agerandet ska slås fast gemensamt inom EU och polisstyrkan ska följa de lagar för polisarbete som finns i det medlemsland som styrkan agerar i.