Moderat förslag: inför särskild brottsofferlag

När en gärningsman döms för brott är det vanligt att skadestånd ska betalas till brottsoffret. I dag är det dock ofta upp till brottsoffret själv att kräva in skadeståndet av sin förövare. Som en konsekvens av detta kan brottsoffret behöva ta kontakt med den som har utsatt honom eller henne för brottet för att få ut sin ersättning.

Detta är en flera punkter Moderaterna vill förändra. Fokus ska vara på brottsoffrets rättigheter, inte på gärningsmannens. Den som har utsatts för brott ska ha ett starkt stöd från samhället. Moderaterna vill göra en totalöversyn av hela strafflagstiftningen.

Idag presenterar Moderaterna sex punkter som kommer vara prioriterade för en moderatledd regering.

1. En särskilt brottsofferlag
Det finns i dag ingen samlad lag för brottsoffers rättigheter. För den som har drabbats av ett brott kan det därför vara svårt att överblicka vilket stöd som samhället erbjuder. Moderaterna vill samla alla bestämmelser som gäller brottsoffers rättigheter i en särskild brottsofferlag.

En sådan lag skulle förenkla för både brottsoffer och för de som på olika sätt har till uppgift att ge råd och stöd till dessa. Den skulle också tydliggöra samhällets samlade ansvar för brottsoffer.

2. Effektivare hantering av skadestånd
I dag är det ofta upp till brottsoffren själva att kräva in skadestånd från sin förövare. Det är inte rimligt att ett brottsoffer själv ska behöva kontakta den skadeståndsskyldige för att få sina pengar.

Moderaterna vill att det skadestånd som domstolen bestämmer ska betalas ut direkt av Brottsoffermyndigheten, utan att brottsoffret själv måste agera gentemot en gärningsman.  Brottsoffermyndigheten får därefter i sin tur kräva pengarna av den som har blivit dömd att betala skadestånd.

3. Bättre information till brottsoffer
Endast en av tre brottsutsatta är nöjda med den information som Polismyndigheten lämnar i det egna ärendet. Enligt Riksrevisionen finns det brister som gör att Polismyndighetens arbete med information till brottsutsatta inte är så effektivt som det skulle kunna vara. Bristerna kan leda till att brottsutsatta inte får den information som de har rätt till, vilket i sin tur kan påverka deras vilja och möjlighet att medverka i rättsprocessen.

Moderaterna vill förbättra Polismyndighetens arbete med information till brottsutsatta.Det gäller bl.a. information om vad som händer i utredningen och om möjligheten att få stöd av en brottsofferstödjare samt information om varför polis och åklagare avstår från att utreda brottet om så sker.

4. Ökad rätt till målsägarbiträde
Sedan 2018 krävs särskilda skäl för att en målsägande ska få behålla sitt målsägandebiträde i hovrätt och hos Högsta domstolen. Syftet med reformen var att minska statens kostnader – inte att offer för allvarlig brottslighet skulle stå utan hjälp i domstol. Det har dock förekommit exempel på att brottsoffer i exempelvis mål om grova sexualbrott har blivit utan biträde i både hovrätt och hos Högsta domstolen.

Moderaterna vill därför att alla som utsätts för sexualbrott och brott i nära relation ska få möjlighet till ett målsägandebiträde tidigare under processen och att dessa alltid ska ha rätt till fortsatt hjälp av målsägandebiträdet i överrätt. Moderaterna anser också att en rätt till målsägandebiträde bör införas även när den misstänkte är under 15 år.

5. Ge fler brottsoffer möjlighet att inte behöva träffa förövaren i domstolen
För många brottsoffer är det en svår påfrestning att tvingas möta sin förövare i domstol. Ofta ställs detta på sin spets i samband med att målsäganden själv ska höras.

Moderaterna vill stärka brottsoffers trygghet inför och under rättsprocessen genom att se över reglerna om s.k. medhörning, dvs. att den tilltalade får följa förhandlingen från ett annat rum när exempelvis målsäganden hörs. Vid denna översyn ska större hänsyn än idag tas till målsägandens subjektiva upplevelse och behov av information inför huvudförhandlingen.

6. Ökad trygghet för kvinnor
Omkring 15 kvinnor per år dödas av sin partner. År 2021 anmäldes totalt 57 600 fall av misshandel där den utsatta var bekant med gärningspersonen. För anmälda misshandelsbrott mot vuxna kvinnor 2021 begicks brottet av en bekant person i 81 procent av fallen. Bara cirka en av fyra som ansöker om kontaktförbud för att få skydd beviljas detta.

 Moderaterna vill att kontaktförbud ska kunna utfärdas i fler situationer och kunna kombineras med elektronisk fotboja i avsevärt fler fall. Moderaterna vill också införa elektroniska personlarm som är direkt kopplade till Polisen för den som kontaktförbudet avser att skydda. Vi vill också införa vistelseförbud som påföljd vid brott mot närstående – den dömde ska kunna förbjudas att vistas i exempelvis en kommun eller ett helt län där brottsoffret bor.